Informasjon og pristilbud

For mer informasjon og tilbud om deltakelse i Bragekonsortiet, fyll ut skjema nedenfor og vi tar kontakt.

Følgende vilkår gjelder for bruk av BIBSYS Brage:

  • Brukerinstitusjonene er organisert i et samarbeidskonsortium.
  • Norske universitet, høgskoler, forskningsinstitutter og andre institusjoner med statlig finansiering kan delta i Bragekonsortiet.
  • Institusjonen må inngå en egen avtale med BIBSYS for å kunne ta i bruk produktet.
  • Ved avtaleinngåelse må institusjonen oppnevne en person som skal ha det overordnede ansvaret for institusjonens bruk av produktet og for kontakten med BIBSYS.

Når du sender skjemaet vil du få en bekreftelse og du får en mulighet til å se hvilken informasjon som er registrert.