Vi har fått nye nettsider!
BIBSYS ble den 1. januar 2018 en del av Unit - Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning.
Direktoratet har fått nye nettsider - oppdatert informasjon finner du på www.unit.no.

Oversikt over bibliotek i konsortiet

Deltakere i BIBSYS-konsortiet

Akershus universitetssykehus HF
Anno Museum 
Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo
Atlantis Medisinske Høgskole
Bane NOR SF
Bergen ressurssenter
Departementenes fellesbibliotek
Det Norske Nobelinstitutt
MF vitenskapelige høyskole
Diakonhjemmet sykehus
Dronning Mauds Minne Høgskole
Erfaringskompetanse innen psykisk helse
Fiskeridirektoratet
Folkehelseinstituttet
Forsvarets forskningsinstitutt 
Forsvarets høgskole 
Handelshøgskolen BI 
Helse Fonna HF Haugesund Sjukehus 
Helse Møre og Romsdal HF - Molde sjukehus 
HL sentret 
Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Molde
OsloMet
Universitetet i Sørøst-Norge
Høgskolen i Østfold
Høgskulen i Volda
Høyskolen Diakonova
Høyskolen Kristiania 
Høgskulen på Vestlandet
Institutt for energiteknikk
Justis- og beredskapsdepartementet
Konkurransetilsynet
Kriminalomsorgens utdanningssenter
Kunsthøgskolen i Oslo
Lovisenberg diakonale høgskole
Maihaugens bibliotek
Mangfolds- og migrasjonsbiblioteket
Museum Stavanger
Nasjonalbiblioteket
NIFU Biblioteket
NILU - Norsk institutt for luftforskning
NINA
NLA Høgskolen
NOFIMA A/S
Nord Universitet
Norges Bank  
Norges Forskningsråd
Norges Handelshøyskole
Norges idrettshøgskole
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet NMBU 
Norges musikkhøgskole
Norges teknisk-naturvitenskapelig universitet
Norsk Folkemuseum
Norsk Institutt for bioøkonomi NIBIO
Norsk institutt for vannforskning
Norsk Oljemuseum
Norsk Polarinstitutt
Norsk skogfinsk museum
Norsk Teknisk Museum
Norsk Treteknisk institutt
Nynorsk kultursentrum
Politihøgskolen
Regionsenter for barn og unges psykiske helse
Riksantikvaren
Sámedikki girjerádju/Sametingets bibliotek
Sámi allaskuvla/Sámi University College
SINTEF
Statistisk sentralbyrås bibliotek
Statped bibliotek
Stortinget
Sykehuset Telemark HF
Sykehuset Østfold HF
Sørlandet sykehus HF
UiO,Universitetsbiblioteket
UiT Norges arktiske universitet
Universitetet i Stavanger 
Universitetsbiblioteket i Agder 
Universitetsbiblioteket i Bergen
Universitetssenteret på Svalbard AS
Vegdirektoratet
Vestre Viken HF
VID Vitenskapelig høgskole