Vi har fått nye nettsider!
BIBSYS ble den 1. januar 2018 en del av Unit - Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning.
Direktoratet har fått nye nettsider - oppdatert informasjon finner du på www.unit.no.

Brukermedvirkning

BIBSYS-konsortiet har en Rådgivende gruppe som bidrar til brukermedvirkning og innflytelse over de tjenestene som tilbys konsortiet. Rådgivende gruppe er bindeleddet mellom Unit og konsortiets deltakere. Den rådgivende gruppen oppnevnes for to år av gangen, etter forslag fra Universitets og høgskolerådets bibliotekutvalg (UHR-B). Nasjonalbiblioteket foreslår selv sitt medlem i gruppen. Gruppen rapporterer til Units direktør og Unit er saksbehandler for gruppen.

Rådgivende gruppe behandler alle saker av betydning for konsortiet. I desember 2016 la de frem en rapport om utvikling av Biblioteksystemkonsortiet for BIBSYS' direktør .
Rådgivende gruppe har anledning til å opprette arbeidsgrupper ved behov, som f.eks. Arbeidsgruppe for Resource Management, Arbeidsgruppe for Fulfillment og Arbeidsgruppe for Akkvisisjon.

Har du ideer eller tanker som kan forbedre bruken av Alma, eller har du ideer om ny funksjonalitet?
Det er to innganger for å melde endringsforslag om Alma til Ex Libris.