Brukermedvirkning

Biblioteksystemkonsortiet har en Rådgivende gruppe som bidrar til brukermedvirkning og innflytelse over de tjenestene som tilbys konsortiet. Rådgivende gruppe er bindeleddet mellom BIBSYS og konsortiets deltakere. Den rådgivende gruppen oppnevnes av BIBSYS styre for to år av gangen, etter forslag fra Universitets og høgskolerådets bibliotekutvalg (UHR-B). Nasjonalbiblioteket foreslår selv sitt medlem i gruppen. Gruppen rapporterer til BIBSYS' direktør og BIBSYS er saksbehandler for gruppen.

Rådgivende gruppe behandler alle saker av betydning for konsortiet. I desember 2016 la de frem en rapport om utvikling av Biblioteksystemkonsortiet for BIBSYS' direktør .
Rådgivende gruppe har anledning til å opprette arbeidsgrupper ved behov, som f.eks. Arbeidsgruppe for Resource Management, Arbeidsgruppe for Fulfillment og Arbeidsgruppe for Akkvisisjon.

Har du ideer eller tanker som kan forbedre bruken av Alma, eller har du ideer om ny funksjonalitet?
Det er to innganger for å melde endringsforslag om Alma til Ex Libris.