Leganto - pensumlistesystem

Leganto er et moderne pensumlistesystem som utvikles av Ex Libris, og er en tjeneste som BIBSYS leverer til Universitets- og høgskolesektoren. Tjenesten organiseres i et samarbeidskonsortium, og det vil bli avholdt et konsortiemøte høsten 2017 der de styrende organer blir valgt.

Som et supplement til Leganto tilbyr BIBSYS støttetjenester som brukerstøtte, veiledninger og konfigurasjonsstøtte. BIBSYS vil også tilby integrasjonsstøtte for implementering av tjenestene for den enkelte institusjon.

Leganto benyttes av ca 10 universiteter og høgskoler, og er tett knyttet til biblioteksystemet Alma, læringsplattformen Canvas, og vil være et verktøy for studenter, forelesere og bibliotekarer.

For mer informasjon om tjenesten og deltakelse i konsortiet for Leganto pensumlistesystem, kontakt support.bibsys.no