Nye produkter

BIBSYS leverer løsninger for deling og gjenfinning av data for forskning, undervisning og læring, der en naturlig del av denne virksomheten er å få frem nye løsninger. Med utgangspunkt i vår kjernekompetanse rundt håndtering av metadata, fellesløsninger og systemintegrasjoner bidrar vi til utvikling av forskning og høyere utdanning i Norge.

Forskningsdata

Lagring, deling og håndtering av forskningsdata er et område som utvikler seg raskt. Med forskningsdata menes i denne forbindelse primært rådata, det vil si innsamlede data fra undersøkelser eller eventuelt forskningsdata anskaffet fra andre aktører, for eksempel Statistisk Sentralbyrå (SSB). Ved oppstart av nye forskningsprosjekter kan det være relevant å avklare hvorvidt det allerede eksisterer data som kan danne grunnlag for videre analyser/forskning og som er tilgjengelig for deling, med eller uten varierende rettigheter/begrensinger. Forskningsrådet (NFR) er også opptatt av dette området, delvis som et grunnlag for etterprøvbarhet i forskningen.
BIBSYS har på forespørsel fra Handelshøyskolen BI utviklet en pilot for forvaltning av rådata fra forskning. Piloten er nå under utprøving hos BI.
For mer informasjon ta kontakt med Sigrid Smedsrud hos BIBSYS.

Digitale læringsressurser

Med veksten i digitale læringsressurser og ikke minst forelesningsopptak hos mange av universitet og høgskolene følger et behov for å kunne finne igjen og i et økende omfang også dele disse ressursene. En stor andel vil være såkalt åpne digitale utdanningsressurser (Open Educational Resources – OER), mens andre vil ha en mer begrenset distribusjon.
Det foreligger nå en pilotversjon av BIBSYS DLR som er tilgjengelig for utprøving hos de institusjoner som er interessert - les mer her.