Våre produkter

Søketjeneste

Søketjenesten Oria er en felles portal til det samlede materialet som finnes ved norske fag- og forskningsbibliotek, supplert med en mengde elektronisk materiale fra åpne kilder.

Biblioteksystem

Biblioteksystemet, som er basert på produktet Alma fra Ex Libris, er et internasjonalt system hvor du bl.a. kan foreta bestilling, registrering og innkjøp, budsjettkontroll og administrere e-ressurser.

Åpent institusjonsarkiv

BIBSYS Brage gjør det enkelt å publisere og formidle din institusjons forsknings- og studentarbeider i et åpent institusjonsarkiv.

Nytt biblioteksystem

Prosjektet Nytt biblioteksystem er ferdigstilt, og alle deltakerne i Biblioteksystemkonsortiet hadde ved inngangen til 2016 tatt i bruk det nye biblioteksystemet fra BIBSYS som er basert på produktet Alma fra Ex Libris.

MOOC-plattformer og -portal

BIBSYS har laget portalen mooc.no for å gi en samlet oversikt over alle norske MOOCs, uavhengig av hvilken plattform de benytter.

Digitale LæringsRessurser - DLR

BIBSYS DLR – er en skybasert tjeneste for digitale læringsressurser som gjør det enkelt å benytte de samme læringsressursene flere steder, på tvers av emner, programmer, systemer og institusjoner.

Nye produkter

BIBSYS leverer løsninger for deling og gjenfinning av data for forskning, undervisning og læring, der en naturlig del av denne virksomheten er å få frem nye løsninger.

Våre tjenester

DOI - gjør forskningen synlig

Kunnskapsdepartementet har gitt BIBSYS rollen som nasjonal tilbyder av persistente identifikatorer. Som medlem av DataCite kan BIBSYS utstede DOI-er i Norge.

Bruk av tjenesten BIM

BIM er åpent for alle institusjoner som har Feide-tilgang, enten via BIBSYS-Feide eller via Feide ved egen institusjon.Tjenesten krever pålogging med Feide, enten med BIBSYS Feide eller institusjonens egen Feide-instans, og pålogging må skje av en User-administrator ved institusjonen.

Vedlikehold av e-ressurser i Alma

Data fra Lisa, avtaler med tilhørende pakker, er eksportert til Alma. Bibliotekene må selv sjekke at disse dataene er korrekte og sørge for fremtidig vedlikehold.
Aktivering og deaktivering av e-ressurser besørges også av bibliotekene.

Fusjoner og sammenslåing av institusjoner i Alma

BIBSYS bistår ved sammenslåing av data i Alma for institusjoner i konsortiet.Det er viktig å informere BIBSYS i god tid ved en sammenslåing.

Bruk av BIBSYS FEIDE

Vertsorganisasjonen BIBSYS, som kan velges ved FEIDE-pålogging, er kun ment for låntakere hos organisasjoner som ikke selv er vertsorganisasjon i FEIDE, slik at disse skal kunne logge på tjenester levert av BIBSYS.

Drift av brukerkatalog for tilgang til Feide

Vår tjeneste FEIDE-hotell tilbyr en egnet teknisk løsning for brukerkatalogen til en organisasjon som ønsker å ta i bruk Feide.

Import av bibliografiske data

Rutiner for import av bibliografiske data fra eksisterende samlinger til Alma er ikke på plass ennå, vi vil komme med mer utfyllende informasjon når alt er klart.