Strategi

BIBSYS’ strategi 2014-2017 har som utgangspunkt å bidra til velfungerende forskning og høyere utdanning med løsninger og tjenester som gir høy kvalitet og en effektiv utnyttelse av ressurser og resultater. Ved strategiperiodens utløp i 2017 skal BIBSYS være en:

  • Foretrukket samarbeidspartner og leverandør av fellesløsninger og tjenester som gjør bibliotekene til en fremtidsrettet og relevant bidragsyter til institusjonenes forsknings- undervisnings- og læringsvirksomhet.
  • Foretrukket samarbeidspartner i å etablere og levere fellesløsninger og tjenester for forvaltning av digitale kunnskapsressurser som bidrar til effektive campus- og nettbaserte undervisnings- og læringsprosesser som gir et godt læringsutbytte med høy kvalitet.
  • Bidragsyter til informasjonsforvaltning for norsk høyere utdanning og forskning, og i samarbeid med institusjonene og andre aktører i sektoren, definere nødvendige standarder for- og grensesnitt mot sektorens primærdata.
  • Bidragsyter til effektive forskningsprosesser gjennom tjenester som kan bidra til en effektiv og rasjonell forvaltning av forskningsdata.

BIBSYS sin virksomhet skal utøves i et effektivt og rasjonelt samspill med universitet og høgskoler, Nasjonalbiblioteket samt instituttsektoren og øvrige samarbeidspartnere. BIBSYS skal ha et økonomisk grunnlag, en målrettet ressursbruk samt infrastruktur, organisasjon og kompetanse som gjør det mulig å være en slagkraftig og nasjonalt profilert tjenesteleverandør og integrator.

BIBSYS skal fortsatt ha sitt primærfokus på bibliotekene, bibliotektjenester og bibliotekfaglige fellesløsninger for UH-sektoren. Der det er hensiktsmessig vil det være et mål å øke antall deltagere i konsortiene, samtidig som det er et mål å etablere nye tjenester for eksisterende- og nye samarbeidspartnere. Bibliotekene har gode løsninger for forvaltning av sine tradisjonelle bibliotekressurser, og vil i perioden frem mot 2016, gjennom implementering av felles søkesystem og nytt biblioteksystem også få topp moderne og hensiktsmessige løsninger for forvaltning av sine e-ressurser.

BIBSYS vil med denne strategien bevege seg fra å være en leverandør og samarbeids-partner rundt tradisjonelle systemløsninger til å være en samarbeidspartner for fremtidsrettede løsninger og tjenester med grunnlag i forvaltning av digitale kunnskapsressurser i universitet og høgskoler, Nasjonalbiblioteket samt instituttsektoren og øvrige samarbeidspartnere.

Strategien utvider BIBSYS sitt virkefelt med bidrag som gir:

  • Økt digital tilgang til bibliotekenes samt forsknings- og utdanningsinstitusjonenes kunnskapsressurser, og derved bidrag til økt innovasjon.
  • Nye tjenestetilbud til forskere, forelesere og studenter knyttet til strukturering, gjenfinning og anvendelse av digitale kunnskapsressurser.
  • Bedre informasjonsforvaltning i norsk forskning og høyere utdanning.

BIBSYS er med denne strategien klar til fortsatt å gjøre kunnskap tilgjengelig for en videre utvikling av- og innovasjon i det norske kunnskapssamfunnet.